Blogi z podróży
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych „RODO”. Prosimy o zapoznanie się, jak będziemy przetwarzać Państwa dane po 25 maja 2018 r. Szczegóły: zakładka "Dane osobowe, Regulamin. Polityka prywatności" w dolnym menu strony.

Wakacje w Armenii. Armenia

 

FLAGA ARMENII


Flaga Armenii
Składa się z trzech kolorów. Czerwony oznacza przelaną krew Ormian za wolność i chrześcijaństwo. Błękitny - kolor nieba. Pomarańczowy - bogactwa naturalne, dobrobyt i przedsiębiorczą naturę Ormian. Flaga została przyjęta 1 września 1991. Jej barwy są takie same jak pierwszej flagi Armenii obowiązującej od 1918 roku, inne są tylko jej proporcje. Flaga zastąpiła używaną w okresie ZSRR flagę Armeńskiej SRR.
WAŻNE TELEFONY I ADRESY


 • Straż Pożarna - 101
 • Policja - 102
 • Pogotowie Ratunkowe - 103
 • Informacja kolejowa - 184
 • Informacja lotnicza - 187


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii, Erywań, Hanrapetutian 44 a, 0010
Tel.: +374 10 54 24 91 lub +374 10 54 24 97 Tel. dyżurny: +374 91 42 68 85 Faks: +374 10 54 24 96; +374 10 54 24 98, e-mail:erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl, strona internetowa: www.erywan.msz.gov.pl
Telefon dyżurny czynny całą dobę: +374 91 42 68 85 (w przypadku wybierania z telefonów armeńskich - 091 42 68 85)

Ambasada Republiki Armenia w Polsce, ul. Bekasów 50, 02 -803 Warszawa
tel. 22/ 899 09 40, fax 22/899 09 35, e-mail: armembassy@armenia.internetdsl.pl


ATRAKCJE TURYSTYCZNE ARMENII

 • Wulkan Aragac - najwyższy jego północny wierzchołek o wysokości 4090 m n.p.m. jest zarazem najwyższym szczytem Armenii. Południowe stoki nieczynnego już wulkanu są ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Erywania i okolic.
 • Widok ze wzgórza Chor Wirap (ok. 30 km od granicy ormiańsko-tureckiej) na "świętą górę Ormian" Ararat zapiera dech w piersiach. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwspanialszych widoków Armenii. Góra Ararat, która jest symbolem Armenii, obecnie leży na terenie Turcji. Na wzgórzu Chor Wirap warto zwiedzić piękny monastyr - miejsce prze­trzy­my­wa­nia św. Grze­go­rza Oświe­ci­cie­la - za­ło­ży­cie­la ko­ścio­ła or­miań­skie­go i pa­tro­na Ar­me­nii z czasów, gdy kraj nie był jeszcze chrześcijański. Wzgórze Chor Wirap to również wczesna ormiańska stolica z II wieku p.n.e.
 • Erywań - stolica Armenii. Warto przejść się główną ulicą Abowiana, przy której stoi wiele budynków, reprezentujących różne style architektoniczne: art no­uve­au, art deco, czy so­cre­ali­zm. Jest tu wiele kawiarni i sklepów, a na podwórkach ogrody i fontanny. Na placu Republiki warto obejrzeć śpiewające fontanny,  Muzeum Historii oraz Ma­te­na­da­ran z ko­lek­cją sta­re­go pi­śmien­nic­twa or­miań­skie­go oraz Mu­zeum Za­gła­dy, przedstawiające zbrodnie popełnione na Ormianach przez Turków. Warto też obejrzeć muzeum re­ży­se­ra Sier­gie­ja Pa­ra­dża­no­wa i odwiedzić muzeum Kaskady. Ekspozycja w nim prezentowana jest w salach pod schodami prowadzącymi na wzgórze, z którego podziwiać można Ararat. W dziel­ni­cy Ere­bu­ni warto zobaczyć twier­dzę pa­mię­ta­ją­cą czasy kró­le­stwa Urar­tu. Warto też zajrzeć do Fabryki Koniaku Ararat, poznać historię tego trunku i tradycję jego wyrobu w Armenii oraz zobaczyć beczki, wśród których leżakuje beczka m.in. Lecha Wałęsy.
 • Ecz­mia­dzyn - du­cho­we cen­trum Ar­me­nii, zwane też ormiańskim Watykanem. Stoi tu katedra z początku IV wieku, która jest naj­star­szą świą­ty­nią chrze­ści­jań­ską w kraju. Warto ją obejrzeć również z powodu pięknych fresków i bogatych zbiorów przedmiotów liturgicznych. Stojący obok klasz­tor jest sie­dzi­bą ka­to­li­ko­sa - głowy ko­ścio­ła or­miań­skie­go.
 • Ruiny ka­te­dry Zwart­noc (w pobliżu Ecz­mia­dzy­nu) z VII wieku. W założeniu katedra ta miała być jeszcze wspanialsza niż ta w Eczmiadzynie. Obecnie jest tu stanowisko archeologiczne. Można obejrzeć oca­la­łe frag­men­ty mo­zaik, rzeźb i fre­sków.
 • Je­zio­ro Sewan - turkusowe jezioro - największe na Kaukazie - położone na wysokości 2000 m n.p.m., jedno z naj­po­pu­lar­niej­szych miej­sc wy­po­czy­nku Ormian. Roztaczają się stąd piękne widoki. Na północno-zachodnim brzegu jeziora leży Se­wa­na­wank, zwany "pół­wy­spem klasz­to­rów". Znaj­du­ją się tu dwa ko­ścio­ły - Apo­sto­łów i Matki Bożej oraz mo­na­sty­r Sew Wank (Czarny Klasztor). Wy­sy­ła­no tu grze­szą­cych du­chow­nych.
 • Klasz­tor Tatew - jed­en z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych wi­do­ków Ar­me­nii. Pochodzi z IX wieku i leży na stro­mych, ska­li­stych zbo­czach. Na jego dzie­dziń­cu stoi Ga­wa­zan - tań­czą­ca ko­lum­na. 8-me­tro­wy słup od­chy­la się od pionu nawet przy do­tknię­ciu, potem ­wra­ca do wcze­śniej­szej po­zy­cji.
 • Najdłuższa na świecie pasażerska kolejka linowa (5,7 km długości). Jej trasa prowadzi do średniowiecznego monasteru Tatew i przebiega nad pięknym kanionem rzeki Worotan. Jeździ z prędkością 37 km na godzinę, przejazd nad kanionem trwa 11 minut. W najwyższym punkcie wagoniki balansują 320 m nad ziemią. Kolejka ma dwa wagoniki, każdy może zabrać 25 osób. Za podróż turyści płacą 6 euro, dla mieszkańców przejazdy będą bezpłatne.
 • Klasz­to­r No­ra­wank - waż­ny ośrod­ek kul­tu­ral­no-du­cho­wy Ar­me­nii. W malowniczym wąwozie stoją trzy ko­ścio­ły: św. Ka­ra­pet (Jana Chrzci­cie­la) z pięk­ną za­kry­stią, św. Grze­go­rza z gro­bow­cem Or­bel­ja­nów i Matki Bożej przy­po­mi­na­ją­cy bu­dow­le gro­bo­we z po­cząt­ków chrze­ści­jań­stwa w Ar­me­nii. W okolicy warto obejrzeć słynne czerwone skały.
 • Mo­na­styr Ge­gard - w pięknym wą­wo­zie Ge­gar­da­dzor. Ponoć jest tu przechowywana Świę­ta Włócz­nia, którą miał być zra­nio­ny Chry­stus wi­szą­cy na krzy­żu. Naj­star­szym obiek­tem kom­plek­su jest ka­pli­ca św. Grze­go­rza Oświe­ci­cie­la. W Ge­gard znaj­du­ją się rów­nież gro­bow­ce i chacz­ka­ry.
 • Chaczkary - symbole Armenii - kamienne płyty, które można spotkać wszędzie - stoją nie tylko przy monastyrach, ale często również na łąkach, wejściach do grobowców, rozstajach dróg.
 • Wa­na­dzor w re­gio­nie Lori - trze­cie naj­więk­sze mia­sto Ar­me­nii i jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych kurortów w kraju. Otoczony jest górami o wysokości 2500 m n.p.m. Znajdują się tu źródła wód mineralnych i liczne sanatoria.
 • Prowincja Tawusz - pełna źródeł wód mineralnych i uzdrowisk, jezior i rzek. Na terenie prowincji leży park na­ro­do­wy Di­li­dżan na­zy­wa­ny  "małą Szwaj­ca­rią Ar­me­nii".
 • Dżermuk - jedno z najważniejszych uzdrowisk Armenii
 • Kompleks klasztorny Sanahin - jeden z najważniejszych w Armenii. Najstarsze kościoły tu stojące pochodzą z IX-X wieku. W kom­plek­sie znaj­du­ją się gro­bow­ce ro­do­we, wieża dzwon­ni­cza, skład ksiąg z XI w. i duża liczba chacz­ka­rów.
 • Tsa­kh­ka­dzor - jed­en z naj­po­pu­lar­niej­szych ku­ror­tów i ośrodków narciarskich w Ar­me­nii. Jest tu 30 km tras zjazdowych i 5 wyciągów. Nosi przydomek "ar­meń­skich Alp" i jest miejscem, w którym trzeba mieć sporo pieniędzy
 • Kom­pleks świą­tyn­ny Garni - let­nia re­zy­den­cja kró­lów z ogromną for­te­cą. Głównym obiektem jest duża świątynia pochodząca z I wieku i poświęcona Słońcu. Można tu też podziwiać pałac i łaźnie.


Zobacz też:

Obiekty Armenii wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Wędrówki po górach Armenii
Na narty do Armenii
Plaże w ArmeniiSĄSIEDZI ARMENII


Armenia graniczy od północy z Gruzją, od południa z Iranem i azerską eksklawą Nachiczewan, od wschodu z
Mapa Armenii
Podpis zdjęcia
Azerbejdżanem, od zachodu z Turcją.


NAJWYŻSZY PUNKT, NAJNIŻSZY PUNKT


Najwyższy punkt: wygasły wulkan Aragac 4090 m n.p.m.
Najniższy punkt: Debed River 400 m n.p.m.


STOLICA ARMENII


Stolicą Armenii jest Erywań (ok. 1,4 mln mieszkańców). Inne ważne ośrodki: Giumri (ok. 150 tys. mieszkańców), Wanadzor (ok. 120 tys.), Eczmiadzyn (ok. 50 tys.)


PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY ARMENII


Armenia podzielona jest na 10 prowincji: Aragacotn, Ararat, Armawir, Gegharkunik, Kotajk, Lori, Szirak, Sjunik,Tawusz, Wajoc Dzor oraz jedno miasto wydzielone - Erywań, które jest stolicą kraju.

Więcej o podziale administracyjnym Armenii


USTRÓJ POLITYCZNY ARMENII


Armenia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe) o 4-letniej kadencji. 131 deputowanych jest wybieranych w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza należy do rządu na czele z premierem, powoływanym przez prezydenta. W kraju obowiązuje konstytucja z 1995 roku.


JĘZYKI URZĘDOWE


Językiem urzędowym w Armenii jest ormiański, należący do rodziny języków indoeuropejskich. Oprócz Armenii używany jest w Republice Górskiego Karabachu, gdzie również jest językiem urzędowym, a także w Gruzji, Iranie, Syrii, Rosji w Libanie i 24 innych państwach przez około 6 milionów ludzi


POWIERZCHNIA KRAJU


29 800 km2


LICZBA LUDNOŚCI


Około 3,2 mln osób. Ponad 96 % ludności to Ormianie. Oprócz nich w Armenii żyją Kurdowie (ok. 1,5%), Asyryjczycy (0,51%), Rosjanie (0,29%), poza tym: Ukraińcy, Gruzini, Grecy, Białorusini, Żydzi, Tatarzy. Obecnie wielu Ormian żyje poza granicami kraju - w Bejrucie, Los Angeles, Buenos Aires, Paryżu, Moskwie. Zagłada Ormian i trudna sytuacja ekonomiczna spowodowały wielką emigrację.


WALUTA

1 dram (AMD) = 100 luma. 1 USD to około 340 dramów, 1 euro ok. 460 dramów.


STREFA CZASOWA


Polskę i Armenię dzielą 3 strefy czasowe. W kraju nie rozróżnia się czasu letniego i zimowego. Jadąc tam z Polski należy przesunąć zegarek o 3 godziny do przodu względem zimowego czasu polskiego lub 2 godziny do przodu względem czasu letniego.


KLIMAT - KIEDY JECHAĆ NA WAKACJE DO ARMENII


Klimat Armenii jest zróżnicowany - na równinach jest podzwrotnikowy suchy, z krótkimi, mroźnymi zimami i gorącymi latami. Średnia temperatura stycznia to -3 °C, lipca od 24 °C do 26 °C. Roczna suma opadów waha się od 200 do 500 mm. Na wyżej położonych obszarach panuje klimat umiarkowany, a na wysokości ponad 2000 m n.p.m. - chłodny górski. Średnia roczna suma opadów przekracza tu 800 mm. Do Erywania (i innych miejscowości na Równinie Ararackiej) dobrze jest jechać wiosną, późnym latem lub jesienią. Lipiec i sierpień to czas dużych upałów, nawet do ponad 40 stopni.

Jesień jest dobra na zwiedzanie ormiańskich gór, nie ma jeszcze wówczas śniegu (oprócz bardzo wysokich partii), a temperatury są dobre do wędrówek. Lato jest dobre na wypoczynek nad jeziorem Sewan, w drugiej połowie września zaczyna tam już być chłodno. Zima w ogóle nie jest dobrym czasem na zwiedzanie Armenii (chyba, że ktoś chce pojeździć na nartach). Temperatury spadają często poniżej -20ºC, wieje suchy, porywisty wiatr. Do najchłodniejszych miejsc należy Erywań.NA GRANICY


Od 10 stycznia 2013 r.polscy turyści, którzy jadą do Armenii na czas nie dłuższy niż 180 dni nie potrzebują wiz. Okres ważności paszportu przy przekraczaniu granicy powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy. Służby graniczne mogą odmówić wjazdu, jeśli się ma paszport zniszczony lub uszkodzony. Osoba, która przekroczy okres legalnego pobytu, może zapłacić karę w wysokości od 50 do 100 tysięcy AMD oraz grozi jej deportacja i zakaz wjazdu do Armenii na czas określony (minimum 1 rok). Uwaga! - przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane.

> Więcej NA GRANICY ARMENIIKOSZTY I ZAKUPY


Ceny w lokalach: Obiad w taniej restauracji - ok. 3000 AMD, trzydaniowy obiad w średniej klasy restauracji dla 2 osób - 10 000 AMD, krajowe piwo (0,5 litra) w pubie - 550 AMD, importowane (0.33 l) - 603 AMD, butelka coli w barze - 300 AMD, woda (0,33 l) - 150 AMD.
Ceny w marketach: Mleko (1 litr) - 350 AMD, bochenek chleba (0,5 kg) - 202 AMD, ryż  (1 kg) - 600 AMD, lokalny ser (1 kg) - 2300 AMD, jaja (12 sztuk) - 700 AMD, pierś z kurczaka (1 kg) - 1800 AMD, jabłka, pomidory (1 kg) - ok. 300 AMD, butelka wody (1,5 l) - 270 AMD, butelka wina średniej klasy - 2000 AMD, paczka papierosów - ok. 600 AMD, bilet jednoprzejazdowy komunikacją miejską - 100 AMD, taxi za 1 km - 100 AMD, cena za "trzaśnięcie drzwiami" - 600 AMD. Przeciętna pensja (po odliczeniu podatku) - 120 690 AMDRELIGIA


Dominującą religią w Armenii jest chrześcijaństwo. Tego wyznania jest ok. 93% Ormian. Dominuje Apostolski Kościół Ormiański, bardzo konserwatywny, który porównać można do kościoła koptyjskiego czy syryjskiego. Należy do niego ok. 86% ludności, 4,3% Ormian to katolicy, protestantyzm wyznaje ok. 0,4 %. Islam wyznaje 1,5% społeczeństwa.GOSPODARKA ARMENII


Sytuacja gospodarcza Armenii dziś jest o wiele lepsza niż, gdy kraj przechodził transformację z socjalistycznej gospodarki do kapitalizmu. Czas przemian przypadł na bardzo trudny moment dla kraju, zniszczonego trzęsieniem ziemi w 1988 i trudnościami gospodarczymi spowodowanymi blokadami granic azerskich i tureckich. Jednak to Armenia jako pierwsza na Kaukazie rozpoczęła proces prywatyzacji. Udało się sprywatyzować większość małych i średnich przedsiębiorstw, ograniczyć inflację i ustabilizować walutę. Brak energii elektrycznej i paliw został rozwiązany poprzez ponowne uruchomienie elektrowni atomowej w Mecamor, co pozwoliło krajowi zostać eksporterem energii elektrycznej. Rolnictwo, a zwłaszcza uprawa zboża, herbaty, winorośli i tytoniu, a także informatyka, turystyka i inne gałęzie gospodarki odradzaja się.


OPIEKA MEDYCZNA W ARMENII


Przy wjeździe do Armenii nie są wymagane żadne szczepienia, warto jednak zabezpieczyć się przed zakażeniem żółtaczką pokarmową i wszczepienną. Ryzyko zarażenia wirusem żółtaczki typu A wzrasta w przypadku kupowania żywności na bazarze. Warto wiedzieć, że publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie, a opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. Przed wyjazdem koniecznie wykupić trzeba komercyjne ubezpieczenie turystyczne, by w razie choroby nie narazić się na wysokie opłaty. Karta EKUZ nie jest honorowana. Wizyta u lekarza kosztuje od 15 do 35 USD, w zależności od zakresu udzielonych usług medycznych. W aptekach nie obowiązują recepty (nawet na antybiotyki), nie ma zniżek na leki. Zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad higieny ze względu na duże zagrożenie żółtaczką oraz chorobami pasożytniczymi, szczególnie na obszarach wiejskich.BEZPIECZEŃSTWO


Armenia jest krajem bezpiecznym. Zdarzają się drobne kradzieże w miejscach często uczęszczanych przez zagranicznych turystów (głównie na targach i bazarach). Chodząc po górach, należy pamiętać o licznie występujących w Armenii jadowitych gatunkach węży i skorpionów. Ormiańskie drogi są w dobrym stanie, choć należy liczyć się z gorszą nawierzchnią dróg lokalnych. Kierowcy jeżdżą tu zgodnie z zasadą, że silniejszy ma pierwszeństwo. Bardzo więc muszą uważać na siebie piesi, nawet na oznakowanych przejściach. Nie zaleca się podróżowania po terytorium tzw. Republiki Górskiego Karabachu z uwagi na jej nieuregulowany status międzynarodowy.

W Armenii można się spodziewać częstych kontroli samochodów, zwłaszcza na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Zdarzają się wyłudzenia pieniędzy od kierowców pod pretekstem mandatów za naruszenie przepisów drogowych. Kierowcy powinni też zachować szczególną ostrożność po zmroku, ze względu na auta bez włączonych świateł i domowe zwierzęta poruszające się po drogach.


HISTORIA ARMENII


Nie każdy wie, ale to właśnie ormiańscy władcy - jako pierwsi na świecie - uznali chrześcijaństwo za oficjalną religię swojego kraju. Było to w 301 roku. Również bardzo szybko - bo już w V wieku kościół ormiański stworzył odrębną, autokefaliczną strukturę. W historii narodu ważne miejsce zajmuje biblijny Ararat (5165 m n.p.m.). Nawiązuje do niego staroormiańska mitologia i godło państwowe. Jeszcze przed niemal wiekiem ta święta góra znajdowała się w granicach Armenii. Dziś zachodnia granica Armenii biegnie około 30 km na wschód od wierzchołków

Historia Armenii jest bardzo burzliwa i tragiczna. Wiele lat temu kraj sięgał do wybrzeży Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, a ormiańskie państwo obejmowało np. większość ziem dzisiejszej Turcji oraz północne prowincje obecnego Iranu. Jednak naród nie cieszył się długo wolnością we własnym kraju. Przez wieki dominowały nad nim sąsiednie kraje Persja i Turcja. Najbardziej tragicznym wydarzeniem w historii było ludobójstwo dokonane ok. 1915 roku przez Turków, kiedy to wymordowano ponad 1,5 miliona Ormian z terenów Wschodniej Anatolii i Azerbejdżanu.

Tragiczne losy kraju zmusiły wielu Ormian do emigracji. Ludzie rozproszyli się po Europie tworząc w niektórych państwach liczne społeczności.  Największe - przekraczające milion osób - skupiska Ormian są w USA (głównie Kalifornia), w Rosji i we Francji, a także w Rosji.

Więcej o historii ArmeniiKUCHNIA ARMENII


Kuchnia ormiańska wywodzi się z kuchni starożytnej Azji i liczy jakieś trzy tysiące lat. Ormianie wiele potraw do dziś przygotowują niemal tak, jak ich przodkowie przyrządzali je w IX-XI wieku przed naszą erą! A przodkowie wiedzieli co robią, bowiem w prostej linii wywodzą się od biblijnego Noego – tego od Arki, która osiadła na górze Ararat. Ormiańska kuchnia jest wyjątkowa, bardzo zdrowa i bardzo różnorodna - pełna dzikich ziół, owoców i warzyw. Przyrządzanie potraw wymaga wiele wysiłku i zabiera sporo czasu. Ale warto go poświęcić! Nagrodą jest eksplozja wyjątkowych smaków i wspaniały widok potraw.

Więcej o kuchni Armenii


DOJAZD DO ARMENII


Do Armenii można dostać się na kilka sposobów: drogą lotniczą (lotnisko Zwartnoc/Zvartnots) pod Erywaniem lub lądową od strony Gruzji (przejścia graniczne Bagrataszen, Bawra oraz Gogawan) albo Iranu (Agarak). Granice z Turcją i z Azerbejdżanem są zamknięte z powodu napiętych stosunków między tymi krajami.
 
Samolotem: Bezpośredni lot z Warszawy do Erywania trwa ok. 3,5 godziny. Z Polski do Armenii lecieć można również przez Moskwę, Mińsk, Kaliningrad, Kijów, Wiedeń i Frankfurt nad Menem.

> Więcej SAMOLOTEM DO ARMENII

Lądem: Najłatwiejsza droga z Polski do Armenii prowadzi przez Gruzję, do której można dojechać autobusem z Turcji lub promem z rosyjskiego Soczi. Z Gruzji do Armenii najlepiej dojechać marszrutką lub pociągiem (droga ze stolicy Gruzji, Tbilisi, do Erywania marszrutką zajmuje ok. 6,5 godziny, pociąg jedzie ok. 12 godzin). Do Erewania można również dojechać bezpośrednim autobusem z tureckiego Istambułu.

> Więcej SAMOCHODEM, AUTOBUSEM POCIĄGIEM DO ARMENII
JAK PORUSZAĆ SIĘ PO ARMENII


Po Armenii można poruszać się bez ograniczeń, należy jednak unikać podróżowania do wiosek w pobliżu granicy z Azerbejdżanem (szczególnie w prowincji Tawusz). Zdarzają się tam incydenty zbrojne związane z konfliktem w Gornym Karabachu.

Sieć kolejowa Armenii jest słabo rozwinięta. Jedynym połączeniem międzynarodowym jest kursujący co 2 dni pociąg Erywań-Tbilisi (latem dojeżdża do Batumi). Wokół Erywania istnieje sieć kolejowych połączeń podmiejskich. Po kraju wożą turystów i mieszkańców głównie autobusy i marszrutki.

W miastach najpopularniejszym środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach marszrutki - cena przejazdu w granicach miasta to 150 AMD. Marszrutki zatrzymują się nie tylko na przystankach, ale wszędzie tam, gdzie pasażer sobie życzy. Będąc w środku wystarczy krzyknąć do kierowcy "hosgunkur", co znaczy "zatrzymaj się". Stojąc na ulicy wystarczy do jadącej marszrutki machnąć ręką. Kierowca zatrzyma się, jeśli marszrutka nie będzie przepełniona.

► Więcej: jak jeździć po Armenii pociągiem
► Więcej: jak jeździć po Armenii autobusem i marszrutką


  
DOMENA INTERNETOWA – .am

KOD SAMOCHODOWY – ARM

KOD TELEFONICZNY – +374


zwiń treść...

Poznaj ten kraj

Do Armenii można dostać się zarówno drogą lotniczą, jak i lądową. Z Polski jest bezpośrednie połączenie lotnicze między Warszawą i Erywaniem. Samoloty lądują na lotnisku...

więcej..
Porady dla turystów

ZAPRASZAMY

Sporturystyka

Mapa

Kraj Wybrany
kraj
Region Miejsce Wybrane miejsce Obiekt Film Blog Zdjęcie Porada

Wersje językowe

urlopletter

Zapisz się na nasz newsletter, to nie kosztuje.
Zobacz archiwum
Ważne! Nikomu nie udostępniamy Twojego adresu

Zasady cookies

Nasz portal używa plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kursy walut

EUR
4.34
USD
3.93
CHF
3.96
GBP
4.92
Średnie kursy, 23-09-2019
Żródło: NBP